Details for a source

Sources > Source
title Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar
superior title Elsäkerhetsverkets författningssamling
document number ELSÄK-FS 2012:1
release year 2012
link http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/2012_1_webb.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-04-03
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Elsäkerhetsverket