Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2012:848
release year 2012
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2012848-om-admin_sfs-2012-848/?bet=2012:848
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-03-25
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansdepartementet