Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2012:861
release year 2012
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2012861-om-farli_sfs-2012-861/?bet=2012:861
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-03-25
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Miljödepartementet