Details for a source

Sources > Source
title Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
shorter title Med rätt att delta
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2012:69
release year 2012
link http://www.regeringen.se/contentassets/fde8f60006f74609a153cf9ba5c5b9c0/med-ratt-att-delta---nyanlanda-kvinnor-och-anhoriginvandrare-pa-arbetsmarknaden-sou-201269-hela-betankandet
place Begreppsförklaring, s. 13–14
posted/latest change 2013-03-18
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Arbetsmarknadsdepartementet