Details for a source

Sources > Source
title Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
superior title Excerpter ur Kulturrådets författningssamling
document number KRFS 2007:2
release year 2007
link http://www.kulturradet.se/upload/kr/forfattningssamling/KRFS07_2.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-10-05
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Kulturrådet