Details for a source

Sources > Source
title Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning. Delbetänkande av Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (AKKA-utredningen)
shorter title Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2012:9
release year 2012
link http://www.regeringen.se/contentassets/940d2e59d91b4b0892af0f98b732ab44/forman-och-falla---nyanlandas-uttag-av-foraldrapenning-sou-20129
place Begreppsförklaringar, s. 9—10, 1.3 Avgränsningar och definitioner, s. 33–34
posted/latest change 2012-03-09
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation Arbetsmarknadsdepartementet