Details for a source

Sources > Source
title Terminologi för e-förvaltning
release year 2011
link http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Termer-och-begrepp/
background För att stärka utvecklingen av myndigheternas e-förvaltning och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning inrättades en delegation för e-förvaltning, E-delegationen, 2009. E-förvaltning är ett förhållandevis nytt fackområde där ett fackspråk håller på att utvecklas. Man pratar om e-tjänster, bastjänster, samverkan och om e-förvaltning. När var och en har sin egen bild och uppfattning av vad begreppen innebär uppstår missförstånd. Delegationen inledde därför 2010 ett samarbete med TNC för att ta fram en terminologi för fackområdet e-förvaltning. Arbetet avslutades i maj 2011. Terminologin tar upp termer som används på övergripande nivå i e-förvaltningsarbetet. I arbetet har deltagit representanter från följande myndigheter: Arbetsförmedlingen, E-delegationen, Riksarkivet, Tillväxtverket, Transportstyrelsen. E-delegationen har haft projektledaransvar och TNC har svarat för den terminologiska samordningen.
posted/latest change 2011-06-29
number of terminological entries 18
 
publisher
organisation E-delegationen