Details for a source

Sources > Source
title Skatt på fluorerade växthusgaser
document number SOU 2009:62
release year 2009
link http://www.regeringen.se/contentassets/20a68d5907614861acd66c41e9610ef5/skatt-pa-fluorerade-vaxthusgaser-sou-200962
place Förkortningar och ordförklaringar, s. 27–28
background Nedan tas några begrepp upp som används i betänkandet. Begreppen förklaras i flera fall mer utförligt i aktuella avsnitt. Därutöver ges förklaringar till några av de förkortningar som används.
posted/latest change 2010-12-16
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Finansdepartementet, Utredningen om skatt på fluorerade växthusgaser