Details for a source

Sources > Source
title EU:s årsbudget för 2009
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2007/08:FPM125
release year 2008
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/EUs-arsbudget-for-2009_GV06FPM125/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-06-04
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Finansdepartementet