Details for a source

Sources > Source
title Meddelande om att främja ungas deltagande
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2007/08:FPM10
release year 2007
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Meddelande-om-att-framja-ungas_GV06FPM10/
place 3.3 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-06-04
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet