Details for a source

Sources > Source
title Skydd av kritisk infrastruktur inom EU
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2006/07:FPM67
release year 2007
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Skydd-av-kritisk-infrastruktur_GU06FPM67/
place 2.7 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-06-02
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Försvarsdepartementet