Details for a source

Sources > Source
title Ny förordning om luftfartstjänster Förordning om en enhetlig organisering av marknaderna för jordbruksprodukter
shorter title Förordning om en enhetlig organisering av marknaderna för jordbruksprodukter
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2006/07:FPM41
release year 2007
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forordning-om-en-enhetlig-orga_GU06FPM41/
place 3.3 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-06-02
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Jordbruksdepartementet