Details for a source

Sources > Source
title Samråd om reglering av hälso- och sjukvårdstjänster
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2006/07:FPM5
release year 2006
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Samrad-om-reglering-av-halso–_GU06FPM5/
place 3.3 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-05-27
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Socialdepartementet