Details for a source

Sources > Source
title Förordning och direktiv om marknader för finansiella instrument
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2011/12:FPM34
release year 2011
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forordning-och-direktiv-om-mar_GZ06FPM34/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-03-18
number of terminological entries 21
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Finansdepartementet