Details for a source

Sources > Source
title Förslag till EU-direktiv om företagens offentliga redovisning
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2011/12:FPM42
release year 2011
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forslag-till-EU-direktiv-om-fo_GZ06FPM42/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-03-18
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Justitiedepartementet