Details for a source

Sources > Source
title Förordning om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2011/12:FPM98
release year 2012
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forordning-om-avlagsnande-av-h_GZ06FPM98/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-03-17
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Landsbygdsdepartementet