Details for a source

Sources > Source
title Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC (”köldmediekungörelsen”)
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number SNFS 1992:16
release year 1992
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Naturvårdsverket