Details for a source

Sources > Source
title Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:4) med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number SNFS 1992:5
release year 1992
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1992/snfs_1992_05.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 13
 
publisher
organisation Naturvårdsverket