Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2002:26
release year 2002
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-26k.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Naturvårdsverket