Frågor och svar om Rikstermbanken


Hur ofta kommer Rikstermbanken att uppdateras?

Det går inte att säga generellt. Men vi har tänkt att alla som bidragit med material till Rikstermbanken ger besked till Rikstermbankssekretariatet så snart förändringar och uppdateringar behöver göras, till exempel när termposter bör bytas ut, läggas till och tas bort. I framtiden är det tänkbart att de som levererat material själva kommer att kunna ändra i materialet enligt särskilda regler.

Hur tillförlitligt är materialet i Rikstermbanken?

Den som levererat materialet står som ansvarig för sitt material. Dessutom har det material som finns i Rikstermbanken bedömts av Rikstermbankssekretariatet som varandes tillräckligt bra och tillförlitligt. Dessutom kan man i vissa fall under rubriken ”Bakgrund” i den mer detaljerade källbeskrivningen få veta vem som medverkat i ordlistan, vem som tillfört ekvivalenter på andra språk etc. På så sätt har användaren ytterligare information om källornas tillblivelse och därmed tillförlitlighet. Till syvende och sist måste användaren förstås själv bedöma om till exempel den som står som utgivare av en viss ordlista borgar för att materialet är tillförlitligt.

Varför finns inte det jag söker?

Rikstermbanken är ännu i sin linda och fler termer inom olika områden kommer in så småningom. Det går bra att skicka förslag på nya begrepp och termer eller på hela områden som Rikstermbanken borde kompletteras med.

Det finns termer som inte längre används. Varför tas de inte bort och ersätts av de som är aktuella?

Både allmänspråk och fackspråk inom olika områden ändras och utvecklas hela tiden för att följa utvecklingen som sker i verkligheten. Och det medför förstås att ordlistor som publicerades i går kan bli inaktuella i dag. Ändå utgör de en viktig resurs som kan vara av intresse i många sammanhang, till exempel för forskning. Därför kommer vi inte att ta bort gamla och inaktuella termer som kommer från publicerade ordlistor som nu ingår i Rikstermbanken. Däremot har vi möjlighet att lägga till information i en sådan termpost om vad som är förändrat och till exempel informera om andra och mer aktuella termer för begreppet i fråga..

Ändrar ni i termposter som innehåller felaktiga uppgifter?

Både ja och nej. Vi ändrar i princip inte i termer och definitioner, eftersom Rikstermbanken inte bara har till uppgift att presentera aktuell terminologi utan även att korrekt återge en viss källa (se dock svaret på föregående fråga). Däremot har vi ibland tillfört tilläggsinformation inom hakparenteser. Det kan till exempel stå att en förordning är upphävd och att en ny gäller. Det här tror vi är värdefullt för användarna och därför uppmanar vi alla som har levererat material till Rikstermbanken att informera Rikstermbankssekretariatet om uppdateringar som behöver göras.

Om det finns två definitioner från olika källor, vilken ”vinner”?

Det beror på – ibland kan det handla om homonymer (det vill säga att samma uttryck används för olika begrepp), ibland kan det vara olika aspekter som lyfts fram. Användaren får göra som vid all ordboksanvändning: kritiskt granska de olika definitionerna och välja den som passar de egna ändamålen bäst. Men det finns också en strävan efter harmonisering med hjälp av Rikstermbanken. Exempelvis borde begreppet ”ärende” i myndighetssammanhang helst bara ha en enda definition som alla myndigheter skulle vara överens om.

Kommer länkar direkt till termer (termposter) i Rikstermbanken att fungera länge? Kan man lägga sådana länkar på andra webbsidor?

Nej, de länkar som finns idag (av typen "visaTermpost?id=12345") kan bli inaktuella ganska snart. Man får dock ett felmeddelande om man försöker använda en inaktuell länk. Vi arbetar med att skapa en annan typ av länkar, som ska vara beständiga.

Hur många språk finns det i Rikstermbanken?

Drygt tjugo, men det finns inga termposter som innehåller termer på alla dessa språk samtidigt. Mängden termposter och termer per språk varierar, med svenska och engelska som de största språken.

Jag har sökt på en svensk term och har fått en enda träff där definitionen är på finska. Ska det inte finnas en definition på svenska?

Nej, alla termposter i Rikstermbanken har inte definitioner eller andra begreppsbeskrivningar på svenska. Eftersom Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank har vi gjort följande prioritering: i varje termpost ska det finnas term antingen på svenska eller på något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk (för närvarande finska och nordsamiska). Det kan alltså innebära att en termpost till exempel är rent finsk eller rent nordsamisk, framför allt att det i vissa termposter finns förklaringar på finska eller nordsamiska.

Mycket av informationen på webben är i dag användargenererad – i vilket mån gäller detta för Rikstermbanken?

På sätt och vis är det som finns i Rikstermbanken användargenererat. Många av Rikstermbankens ordlistor är nämligen resultatet av ett samarbete mellan terminologer och ämnesexperter och branschföreträdare, det vill säga ”användarna” av en viss terminologi. Däremot kan inte Rikstermbanken bli ”användargenererad” på det sätt som till exempel Wikipedia är, även om användarnas åsikter och synpunkter förstås kan leda till revideringar och kompletteringar av Rikstermbankens information. En möjlighet att lämna synpunkter på termposter har nu införts, vilket underlättar sådan respons.

Tar ni emot förslag på termer som saknas i Rikstermbanken?

Ja. Alla förslag kommer att beaktas och bedömas, men vi föredrar hela samlingar. Om de anses vara av intresse kommer de att läggas in i Rikstermbanken efter eventuell revidering och anpassning.

Kan man som privatperson ha sin egen ordlista i Rikstermbanken?

Det beror helt på ordlistans innehåll och kvalitet. I många andra ordbokssammanhang författas artiklar av enstaka experter, men merparten av materialet som finns i Rikstermbanken i dag har utarbetats av grupper där flera ämnesexperter medverkat.

När kommer man att kunna använda Rikstermbanken som ett verktyg ”för egen räkning”?

På sikt. Tanken är då att man inom en myndighet har sin egen terminologi i en separat ”avdelning” i Rikstermbanken som man själv kan administrera och lägga ut på sin egen webbplats med egen logotyp. Men samtidigt publiceras termposterna även i den totala Rikstermbanken.

Varför får jag inget svar när jag i sökrutan skriver in namnet på en viss källa som jag vet finns i Rikstermbanken?

Man kan bara söka på terminologisk information i Rikstermbanken. Källans titel (som anges i termposterna efter rubriken källa) hör till den bibliografiska informationen som inte är sökbar.

Hur får jag se alla termposter som kommer från en viss källa? Jag skulle vilja kunna titta på termer som hör ihop.

Det går inte med nuvarande system. Observera dock att det finns många hänvisningar till relaterade begrepp inom en och samma källa i Rikstermbanken vilket gör att man ändå kan få se flera termer från samma källa.